Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola 7

Jako první se budeme věnovat rituální porážce.

Pokud jde o způsob zbavení života ryb a kobylek, je potřeba připomenout, že se jedná o Lidem Izraele z generace na generaci předávanou náboženskou tradici.
Podobným způsobem se z generace na generaci předávala například tradice týkající se způsobu provedení obřízky.

Rituální porážka vyžaduje splnění několika podmínek.

Jednou z podmínek je, že porážka musí být vykonána dospělým, rozumově vyspělým a věřícím člověkem, neboť rituální porážka je náboženským aktem.
Podmínku dospělosti potvrzuje verš: Kdokoli z domu izraelského porazí býka, jehně nebo kozu v táboře nebo je porazí venku za táborem…(3M 17:3)
Ve verši je užito slovo
אִישׁ, které vylučuje nedospělé a ženy.

Další podmínkou je aby porážející chodil po správné cestě a aby nezastával žádné závadné názory, které by ho mohly později uvést v blud a negativně ovlivnit jeho jednání, tak že by přestal být následovníkem nejdokonalejšího a nejušlechtilejšího Zákona.

Porážející by měl být znalý Zákona Božího, a neměl by inklinovat k jeho výkladu podle nějaké tradice, neboť by tak mohlo dojít k porušení Zákona, tj. porážející by neměl být talmudista, neboť talmudisté vykládají Zákon tak, aby výklad vyhovoval jejich tradicím; a proto u nich dochází k porušování Zákona.

Porážející by měl být schopen identifikovat zvíře, které je povoleno porážet i zvíře, které povoleno porážet není.
Porážející by měl znát podmínky za, kterých je povoleno zvířata porážet.
Porážející by měl věřit v to, že každý rituálně poražený tvor je jedinečný a dobrý, a že Alláh* porážku rituálně poraženému zvířeti vynahradí.

* Dílo je sepsáno v judeo-arabském jazyce, proto autor používá arabské slovo الله אללה Alláh; slovo Alláh používá jako arabské slovo pro Jediného Boha, ne jako jméno Jediného Boha - poznámka překladatele.

Porážející by neměl mít jenom teoretické znalosti, ale měl by mít i zkušenosti nabyté v praxi pod dohledem zkušeného porážejícího, neboť některé dovednosti se pouze studiem získat nedají.
Porážející by měl být soucitný a laskavý člověk, který během porážky nepůsobí poráženým zvířatům zbytečně bolest.
Pouze maso poražené osobou, která splňuje výše uvedené podmínky je vhodné ke konzumaci; to je v rozporu s názorem talmudistů, neboť jejich tradice umožňuje rituálně porážet prakticky každému.